[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   

           วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน
ศธ.360 องศา
หน่วยงานภายนอก
e-Learning

ค้นหาจาก google

  
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ   
 

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการปี 2565
 1. ข้อมูลสถานศึกษา
 2. ข้อมูลบุคลากร
 3. ข้อมูลหลักสูตร
 4. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
 5. ข้อมูลงบประมาณ
 6. ข้อมูลครุภัณฑ์
 7. ข้อมูลสถานประกอบการ
 8. ข้อมูลจังหวัด
 9. ภาพกิจกรรม
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการปี 2564
 1. ข้อมูลสถานศึกษา
 2. ข้อมูลบุคลากร
 3. ข้อมูลหลักสูตร
 4. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
 5. ข้อมูลงบประมาณ
 6. ข้อมูลครุภัณฑ์
 7. ข้อมูลสถานประกอบการ
 8. ข้อมูลจังหวัด
 9. ภาพกิจกรรม
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการปี 2563
 1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา พันธกิจ
 2. นักเรียน นักศึกษา
 3. บุคลากร
 4. หลักสูตรการเรียนการสอน
 5. อาคารสถานที่
 6. งบประมาณ
 7. ข้อมูลครุภัณฑ์
 8. ตลาดแรงงาน
 9. ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการปี 2559
 1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา พันธกิจ
 2. นักเรียน นักศึกษา
 3. บุคลากร
 4. หลักสูตรการเรียนการสอน
 5. อาคารสถานที่
 6. งบประมาณ
 7. ข้อมูลครุภัณฑ์
 8. ตลาดแรงงาน
 9. ข้อมูลเศรษฐกิจสังคม
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการปี 2558
 1. ข้อมูลสถานศึกษา
 2. อาคารสถานที่
 3. สภาพเศรษฐกิจสังคม
 4. หลักสูตร
 5. ตลาดแรงงาน
 6. นักเรียน
 7. บุคลากร
 8. ครุภัณฑ์
 9. งบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการปี 2557
 1. ข้อมูลสถานศึกษา
 2. อาคารสถานที่
 3. สถาพเศรษฐกิจสังคม
 4. หลักสูตร
 5. ตลาดแรงงาน
 6. นักเรียน
 7. บุคลากร
 8. ครุภัณฑ์
 9. งบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการปี 2556
 1. ข้อมูลสถานศึกษา
 2. อาคารสถานที่
 3. สถาพเศรษฐกิจสังคม
 4. หลักสูตร
 5. ตลาดแรงงาน
 6. นักเรียน
 7. บุคลากร
 8. ครุภัณฑ์
 9. งบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการปี 2555
 1. ข้อมูลสถานศึกษา
 2. อาคารสถานที่
 3. สถาพเศรษฐกิจสังคม
 4. หลักสูตร
 5. ตลาดแรงงาน
 6. นักเรียน
 7. บุคลากร
 8. ครุภัณฑ์
 9. งบประมาณ