[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   

           วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน
ศธ.360 องศา
หน่วยงานภายนอก
e-Learning

ค้นหาจาก google

  
หลักสูตรการเรียนการสอน  
 

หลักสูตรการเรียนการสอน

สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
     1.1 สาขาวิชาช่างยนต์                                
           - สาขางานยานยนต์
           - สาขางานยานยนต์ (ระบบทวิภาคี)
     1.2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน                        
           - สาขางานเครื่องมือกล
     1.3 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง                            
           - สาขางานไฟฟ้ากำลัง
     1.4 สาขาวิชาการบัญชี                                
           - สาขางานการบัญชี
     1.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                    
           - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     1.6 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
     1.7 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
     ************

3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
     3.1 สาขาวิชาช่างยนต์
     3.2 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
     3.3 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
     3.4 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
     3.5 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
     3.6 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
     3.7 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
     3.8 สาขาวิชาศิลปกรรม

4. หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)
     4.1 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
     4.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
     4.3 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
     4.4 สาขาวิชาศิลปกรรม