[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
เมนูหลัก
poll

   คุณคิดว่าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงควรปรับปรุงด้านใดบ้าง


  1. อาคารสถานที่
  2. การจัดเรียนการสอน
  3. เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ
  4. ครูหรือผู้สอน
  5. การประชาสัมพันธ์


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 4/ก.ย./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
19 คน
สถิติปีนี้
19 คน
สถิติทั้งหมด
192439 คน
IP ของท่านคือ 100.24.46.10
(Show/hide IP)

  
แผนปฏิบัติการประจำปี  
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  2561

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  2560 

ส่วนที่ 1-2  ประวัติ นโยบายต่างๆ
ส่วนที่  3  รายรับ-รายจ่าย
ส่วนที่ 4  โครงการ
ส่วนที่  5  ปฏิทินการปฏิบัติงาน
- ส่วนที่ 7.1 เป้าหมายรับนักเรียน

แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
เป้าหมายจำนวนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2559
-ข้อมูลนักเรียน
-ปฏิทินการปฏิบัติราชการ
-ประมาณการรายรับ งบประมาณ  2559 จำแนกตามผลผลิต
- ประมาณการรายรับ รายจ่าย เงินราย งบประมาณ  2559
-สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ  2559
-สรุปหน้ารายจ่าย งบประมาณ  2558.
-ส่วนเนื้อหา
-ส่วนของโครงการ ประจำปีงบประมาณ  2559

แผนปฏิบัติการปี 2558

mailพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย          mailข้อมูลพื้นฐาน
mailแผนการใช้เงินงบประมาณปี 2557         mailแผนการใช้เงินงบประมาณปี 2558         mailสรุปรายจ่ายปีงบประมาณปี 2558
mailโครงการต่างๆ

         1.ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน                                              
         
2.เช่าใช้บริการ Leased  Internet                          
         
3.จัดการสอนเตรียมความพร้อมการสอบ V – NET                                
         
4.กระบวนการวิจัย                                                          
         
5.การจัดสร้างระบบป้องกัน network                                                    
         
6.ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย
         7.แข่งขันทักษะวิชาชีพ                                                                        
         
8.รำลึกถึง “ครูกลอนสุนทรภู่”                                  
         
9.ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน                                                          
       
10.คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น                                                 
       
11.เครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพ                                
       
12.พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน
       13.จัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง        
       
14.จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง                                                                        
       
15.จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา                                      
       
16.จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน  นักศึกษา                                            
       
17.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา
       18.จัดหายาและเวชภัณฑ์                                                                    
       
19.เชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้
       20.จัดหาผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการด้านภาษาต่างประเทศมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์                      
       
21.เชิดชูเกียรติครูดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่น ระดับภาคใต้                        
       
22.ศึกษาดูงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                        
       
23.ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี                                                          
       
24.ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
       25.ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา                                                                
       
26.ทัศนศึกษาดูงานวิชาชีพ                                            
       
27.นิเทศการสอน                                                                                  
       
28.แนะแนวการศึกษาต่อ                                                 
       
29.บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน (108 อาชีพ)                              
       
30.ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)                                    
       
31.ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและฝึกงาน                            
       
32.ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง (ประชุมผู้ปกครอง)               
       
33.ประชุมการจัดทำสรุปแผนปฏิบัติการ                                                
       
34.วิทยาลัยสารพัดช่างปริทรรศน์
       35.ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา                                                          
       
36. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
       37.ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับผู้ต้องขัง                                          
       
38.พัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
       
39.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                
       
40.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
       41.พัฒนางานประชาสัมพันธ์                                                                  
       
42.พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอน
       43.พัฒนาปรับปรุงคูหาลูกเสือวิสามัญ                                                  
       
44.พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลผู้เรียน
       45.พัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ                                                    
       
46.เพิ่มสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
       47.มอบประกาศนียบัตรนักเรียน  นักศึกษา                                            
       
48.ดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
       
49.วันภาษาไทยแห่ง                                                                            
       
50.ส่งเสริมการสร้างผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
       51.ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด                                                
       
52.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา
       53.สร้างขวัญและกำลังใจ บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง              
       
54.สัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
       55.สัมมนานักเรียนฝึกงาน / ฝึกวิชาชีพ                                                  
       
56.สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม  
       
57.พัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
       58.อบรมให้ความรู้การป้องกันยาเสพติด                                                
       
59.อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้  ปลอดภัยแน่นอน”แผนปฏิบัติการปี57