Main Menu

ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ป.ป.ช.

สอศ.

โครองการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

ต้นกล้าอาชีพ

กยศ.

เศรษฐกิจพอเพียง

WebBoardDesigned by:
Joomla Templates

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2555
           แผนปฏิบัติการปี 2555
           ยุทธศาสตร์การทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2555
           นโยบายด้านการศึกษา
           มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
           ยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง
           ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
           วิสัยทัศน์ 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2554
           แผนปฏิบัติการปี 2554
           ยุทธศาสตร์การทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2554
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2553
ข้อมูล
           การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ( เงินรายได้สถานศึกษา )
           การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามผลผลิต2
           การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามผลผลิต
           งบหน้ารายจ่ายแยกตามแผนงบประมาณ(ผลผลิต)
           งบหน้ารายจ่ายแยกตามแผนงบประมาณ(2553)
           ประมาณการ รายรับ รายจ่าย
           แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2553
           รายละเอียดบุคลากร(ข้าราชการ)
           รายละเอียดบุคลากร(ลูกจ้างประจำ)
           รายละเอียดบุคลากร(ครูพิเศษสอน)
           รายละเอียดบุคลากร(ครูผู้ช่วย)
           รายละเอียดบุคลากร(พนักงานราชการ)
           รายละเอียดบุคลากร(ลูกจ้างชั่วคราว)
โครงการ
           e-learning
           การแข่งขันกีฬาสีภายใน (ซ่อมแซม)
           การรองรับการประเมิน
           กีฬาคนพันธ์r
           แข่งขันทักษะ
           แข่งขึนตอบปัญหา
           ครูพระสอนศีลธรรม
           คุณธรรมนำความรู้
           โครงงาน
           งานสิ่งประดิษฐ์
           จัดซื้อครุภัณ์
           จัดซื้อยา
           จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา
           จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
           ซ่อมแซม
           ตรวจสุขภาพประจำปี
           ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
           ถวายพวงมาลา
           เทิดพระเกียรติ ร.9
           นิเทศการสอน
           แนะแนวการศึกษาต่อ
           บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
           ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
           ประชาสัมพันธ์
           ประชุมผู้ปกครอง
           ปรับปรุงระบบการควบคุม
           ปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัย
           ปัจฉิมนิเทศ
           ผลิตสื่อการเรียนการสอน
           ฝึกอบรม เรื่องกระบวนการวิจัยฯ
           ฝึกอบรมและพัฒนาฯ
           ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
           ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
           พัฒนานักเรียน นักศึกษา
           พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
           พัฒนาสถานศึกษา 4 ปี
           พัฒนาหลักสูตรแบบฐาน
           พัฒนาห้องสมุด
           มอบวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร
           เยี่ยมบ้านนักศึกษา
           เรียนฟรี 15 ปี
           วันภาษาไทย
           วันสถาปนา
           วันสุนทรภู่
           วิจัยในชั้นเรียน
           ศึกษาความต้องการ
           ศึกษาความพึงพอใจ
           ศึกษาดูงานต่างประเทศ
           ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
           ศึกษาดูงานวิชาชีพ
           ศึกษาระดับความพึงพอใจ
           ส่งเสริม
           ส่งเสริมการอ่าน
           สร้างขวัญและกำลังใจฯ
           สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษา
           สอนซ่อมเสริม
           สอนเสริมฯ
           สัมมนานักศึกษาฝึกงาน
           สายสัมพันธ์
           สารพัดช่างปริทรรศน์
           สืบสานประเพณีลอยกระทง
           ให้ความรู้ด้านสุขอนามัย
           อบรมเชิงปฏิบัติการ
           อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผน
           อบรมเชิงปฏิบัติการดีเจ
           อบรมสัมมนาวิชาชีพ
           อาชีวศึกษา
ข่าว BOGA
Google

WWW
YourDomain

ถวายพระพรออนไลน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

director.jpg

ล็อคอิน

สำหรับสมาชิกของเว็บไซต์ชื่อผู้ใช้

สถิติผู้ใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3083

ระบบงานสารบรรณ

GURU Online

V-Cop

E-learning

R-radio Network

e-Learning eDLTV