ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ป.ป.ช.

สอศ.

โครองการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

ต้นกล้าอาชีพ

กยศ.

ระเบียบกฏหมายต่างๆ

เศรษฐกิจพอเพียง

กรมการจัดหางาน

WebBoard

LCPlayer v2.0

LCplayer


Designed by:
Joomla Templates

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2557
           นโยบาย รัฐมนตรีการศึกษา
           ยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง
           นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
           ปรัชญา พันธกิจ ยุทธศาสตร์วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
           มาตรฐานการประกันคุณภาพ พ.ศ 2555
           ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           ปฏิทินการปฏิบัติงาน / โครงการ
           เป้าหมายนักเรียน นักศึกษา
           โครงการต่างๆ
รายรับ -รายจ่าย ปีงบประมาณ 2557
           ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต
           ประมาณการรายรับ รายจ่าย เงินรายได้
           การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ตามแผนงาน
           สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ
อัตรากำลังคน
           รายละเอียดบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
           รายละเอียดข้าราชการ
           รายละเอียด พนักงานราชการ
           รายละเอียด ลูกจ้างประจำ
           รายละเอียด ลูกจ้างชั่วคราว ครูพิเศษสอน
           รายละเอียด ลูกจ้างชั่วคราว
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2556
           ขั้นตอนการทำแผนปฎิบัติการประจำปี2556
           นโยบายด้านการศึกษา 2556
           ยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง
           นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
           ปรัชญา พันธกิจ ยุทธศาสตร์วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
           มาตรฐานการประกันคุณภาพ พ.ศ 2555
           ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
           การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2556
           ปฏิทินการปฏิบัติงาน
           ประมาณการรับรายจ่าย เงินรายได้ 2556
           ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556
           เป้าหมายการรับนักเรียน
           สรุปงบหน้ารายจ่าย
           อัตรากำลังบุคลากรวิทยาลัย
           โครงการ 2556
แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 2556
           แผนกลยุทธ์การบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ปีงบประมาณ 2556 ถึง 2559
           ปฏิรูปด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
           ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
           ปฏิรูปด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
           สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ประกอบอาชีพอิสระและงานวิจัย
           สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
           ส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
           ปฏิรูปด้านการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2555
           แผนปฏิบัติการปี 2555
           ยุทธศาสตร์การทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2555
           นโยบายด้านการศึกษา
           มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
           ยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง
           ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
           วิสัยทัศน์ 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2554
           แผนปฏิบัติการปี 2554
           ยุทธศาสตร์การทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2554
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2553
ข้อมูล
           การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ( เงินรายได้สถานศึกษา )
           การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามผลผลิต2
           การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามผลผลิต
           งบหน้ารายจ่ายแยกตามแผนงบประมาณ(ผลผลิต)
           งบหน้ารายจ่ายแยกตามแผนงบประมาณ(2553)
           ประมาณการ รายรับ รายจ่าย
           แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2553
           รายละเอียดบุคลากร(ข้าราชการ)
           รายละเอียดบุคลากร(ลูกจ้างประจำ)
           รายละเอียดบุคลากร(ครูพิเศษสอน)
           รายละเอียดบุคลากร(ครูผู้ช่วย)
           รายละเอียดบุคลากร(พนักงานราชการ)
           รายละเอียดบุคลากร(ลูกจ้างชั่วคราว)
โครงการ
           e-learning
           การแข่งขันกีฬาสีภายใน (ซ่อมแซม)
           การรองรับการประเมิน
           กีฬาคนพันธ์r
           แข่งขันทักษะ
           แข่งขึนตอบปัญหา
           ครูพระสอนศีลธรรม
           คุณธรรมนำความรู้
           โครงงาน
           งานสิ่งประดิษฐ์
           จัดซื้อครุภัณ์
           จัดซื้อยา
           จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา
           จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
           ซ่อมแซม
           ตรวจสุขภาพประจำปี
           ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
           ถวายพวงมาลา
           เทิดพระเกียรติ ร.9
           นิเทศการสอน
           แนะแนวการศึกษาต่อ
           บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
           ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
           ประชาสัมพันธ์
           ประชุมผู้ปกครอง
           ปรับปรุงระบบการควบคุม
           ปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัย
           ปัจฉิมนิเทศ
           ผลิตสื่อการเรียนการสอน
           ฝึกอบรม เรื่องกระบวนการวิจัยฯ
           ฝึกอบรมและพัฒนาฯ
           ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ
           ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
           พัฒนานักเรียน นักศึกษา
           พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
           พัฒนาสถานศึกษา 4 ปี
           พัฒนาหลักสูตรแบบฐาน
           พัฒนาห้องสมุด
           มอบวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร
           เยี่ยมบ้านนักศึกษา
           เรียนฟรี 15 ปี
           วันภาษาไทย
           วันสถาปนา
           วันสุนทรภู่
           วิจัยในชั้นเรียน
           ศึกษาความต้องการ
           ศึกษาความพึงพอใจ
           ศึกษาดูงานต่างประเทศ
           ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
           ศึกษาดูงานวิชาชีพ
           ศึกษาระดับความพึงพอใจ
           ส่งเสริม
           ส่งเสริมการอ่าน
           สร้างขวัญและกำลังใจฯ
           สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษา
           สอนซ่อมเสริม
           สอนเสริมฯ
           สัมมนานักศึกษาฝึกงาน
           สายสัมพันธ์
           สารพัดช่างปริทรรศน์
           สืบสานประเพณีลอยกระทง
           ให้ความรู้ด้านสุขอนามัย
           อบรมเชิงปฏิบัติการ
           อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผน
           อบรมเชิงปฏิบัติการดีเจ
           อบรมสัมมนาวิชาชีพ
           อาชีวศึกษา
ข่าว BOGA
Google

WWW
YourDomain

ถวายพระพรออนไลน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

director.jpg

ล็อคอิน

สำหรับสมาชิกของเว็บไซต์ชื่อผู้ใช้

สถิติผู้ใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5283

RMS 2012

GURU Online

V-Cop

E-learning

e-book

R-radio Network

e-Learning eDLTV